De As VZW

Sla navigatie over

Home Leren en Werken Vacatures & Vakantiejobs Vacature Algemeen Directeur

Vacature Algemeen Directeur

 

Vzw de As is een netwerkvzw die reeds 30 jaar functioneert als vergunde zorgaanbieder ten dienst van haar partnervzw’s om kleinschalige en plaatselijk gedragen initiatieven in de gehandicaptenzorg mogelijk te maken. De partnervzw’s zijn vzw de Rusthuif in Arendonk, vzw Markdal in Merksplas en vzw de Boomgaard in Ravels. In 2016 werden 179 cliënten begeleid door 87 personeelsleden in 10 verschillende dienstverleningsvormen.

 

Vzw de As werft aan:

ALGEMEEN DIRECTEUR

 

met managementervaring in sociale ondernemingen, welzijnssector en netwerking.

 

Opdracht

• Van de algemeen directeur wordt verwacht de gemeenschappelijk gedragen visie van de partnervzw’s en hun initiatieven in de praktijk van elke dag om te zetten. Dit houdt in dat hij/zij in samenwerking met alle betrokkenen (familie en cliënten, vrijwilligers, personeel, raad van beheer) verantwoordelijk is voor de coördinatie van de planning, implementatie, opvolging en evaluatie van de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen. Verdere informatie en functieomschrijving vind je op de website van www.deas.be.

 

Profiel

• Als leidinggevende (master of bachelor) met managementervaring in sociaal ondernemen sta je stevig in je schoenen en treed je kordaat op in moeilijke situaties.

• Je organisatorisch talent is gekoppeld aan creatief, oplossingsgericht en flexibel werken.

• Je bent een netwerker met oog voor opportuniteiten van samenwerking met adequate partners.

 

Ons aanbod:

• Een voltijdse, uitdagende job in een boeiende werkomgeving.

• Een contract van onbepaalde duur, beloning volgens de wedde K1 (paritair comité 319.01), extra legale voordelen.

• De indiensttreding is voorzien voor 1 mei 2018.

• Regelmatig avond- en/of weekendvergaderingen schrikken je niet af.

• De plaats van tewerkstelling is op het adres van de vzw: Reenstraat 14, 2370 Arendonk

 

Iets voor jou?

Je kan je kandidatuur sturen naar de voorzitter peter.anaf@deas.be voor 18 oktober 2017.

Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitaties. In de tweede week van november is er een gesprek voorzien met de weerhouden kandidaten, eventueel gevolgd door een assessment bij een gespecialiseerd bureau.

 

Functiebeschrijving algemeen directeur v.z.w. de As

 

Doel van de functie

 

Binnen het kader van het algemeen beleid van vzw de As, plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van vzw de As en haar samenwerkende entiteiten, om de korte- en lange termijndoelstellingen te realiseren.

 

Resultaatdomeinen

 

1. Opdrachten, korte- en lange termijndoelstellingen

2. Organisatiestructuur, processen, personeelsplan, competenties

3. De werking

4. Leiding geven

5. Samenwerking

6. Externe communicatie en relaties

 

Resultaatgebieden

 

1. Opdrachten, korte- en lange termijndoelstellingen

 

Binnen het kader van de missie en het algemeen beleid van vzw de As en haar samenwerkende entiteiten, instaan voor het formuleren / actualiseren van de opdrachten en voor het ‘vertalen’ van de strategische doelstellingen in concrete operationele doelstellingen, zodat een duidelijke visie, aanpak en richting als leidraad voor de werking zou bestaan.

 

Voorbeelden van activiteiten

• Samen met de leden van de Raad van Beheer, formuleren en up-to-date houden van de missie en de visie waarbinnen de activiteiten van de entiteiten zich dienen te ontplooien.

• In overleg met de Raad van Beheer, formuleren en up-to-date houden van de opdrachten van de entiteiten binnen de goedgekeurde missie en visie.

• Binnen de missie, visie en de goedgekeurde opdrachten, in overleg met (de) leden van de Raad van Beheer en medewerkers, formuleren van de strategische doelstellingen, de strategie en de prestatie-indicatoren voor de entiteiten (en de eventuele sub-teams).

• Een gesystematiseerd planningsproces volledig doorlopen en komen tot het opmaken van strategische en operationele plannen, van de begroting, van kwaliteitsdoelstellingen,...

• Samen met medewerkers en de plaatselijke Raden van Beheer per entiteit komen tot een effectief plan, eventueel aangepast aan de plaatselijke situatie.

• Het resultaat van het planningsproces voorleggen en laten goedkeuren door de verschillende beleidsinstanties.

• Meewerken aan en inhoudelijk stofferen van het besluitvormingsproces van de verschillende beleidsorganen en de genomen beleidsbeslissingen loyaal communiceren en (laten) uitwerken

• Bewaken dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende entiteiten nageleefd wordt.

• Er op toezien dat alle entiteiten binnen de wettelijke bepalingen werken, zodat de toekomst van alle werkingen gegarandeerd blijft.

• …

 

 

 

2. Organisatiestructuur, processen, personeelsplan

 

In overleg met de Raad van Beheer en in samenwerking met de medewerkers instaan voor het opzetten en up-to-date houden van effectieve en efficiënte(deel)processen, een adequate organisatiestructuur en personeelsplan voor de entiteiten, om een effectief werkkader en kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren.

 

Voorbeelden van activiteiten

• Verzekeren dat de (deel)processen waar de entiteiten bij betrokken zijn, optimaal gedefinieerd worden (bv. optimale inzet van ICT)

• Uittekenen van een adequaat organogram

• Het personeelskader optimaal spreiden over alle entiteiten.

• Verduidelijken van de bijdrage van de medewerkers (heldere functiebeschrijvingen voor alle medewerkers)

• Opmaken van het personeelsplan; hoeveel mensen met welke competenties, waar nodig zijn

• Efficiënt inzetten van de medewerkers (juiste persoon op de juiste plaats ifv zijn/haar competenties)

• Op regelmatige basis de werking van de entiteiten, de geleverde kwaliteit, de dienstverlening aan de klanten, … evalueren (sterkte/zwakteanalyse)

• Op basis van deze analyses de organisatiestructuur, werkprocessen, procedures, etc … optimaliseren (taken herverdelen, inspelen op mogelijke synergieën binnen en buiten de entiteiten, ...)

• …

 

3. De activiteiten en de dagelijkse werking

 

Opvolgen en eventueel bijsturen van de activiteiten van de entiteiten, om te verzekeren dat de doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze zouden gerealiseerd worden

 

Voorbeelden van activiteiten:

• Opmaken van werkafspraken, regels en procedures

• Opdrachten en projecten toewijzen aan medewerkers

• Zorgen voor een goede werkverdeling en samenwerking onder de medewerkers

• Zelf opvolgen van specifieke, belangrijke opdrachten, projecten en dossiers

• Medewerkers helpen bij het behandelen van complexe opdrachten

• Permanent bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten / taken (kwaliteitszorg)

• Mee zorgen voor een hoog niveau van klantentevredenheid (zelf ook goede relaties onderhouden met klanten, een goede klachtenbehandeling verzekeren en opvolgen, de klantgerichtheid van alle entiteiten bevorderen, klantenbevraging organiseren, ...)

• Prospecteren van nieuwe mogelijkheden tot dienstverlening

• Effectief en efficiënt beheren en inzetten van de toegewezen middelen

• Opvolgen van de begroting, de resultaten, … mede aan de hand van prestatie-indicatoren en bijsturen wanneer nodig

• Zorgen voor rapportering, conform de afspraken

• …

 

 

 

 

4. Leiding geven

 

Binnen het kader van het algemeen personeelsbeleid leiding en ondersteuning geven aan de medewerkers, teneinde steeds over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers te beschikken, nodig voor het realiseren van de opdrachten en de doelstellingen van de entiteiten.

 

Voorbeelden van activiteiten:

• In overleg en samenwerking met de Raad van Beheer, de pedagogisch en de administratief / financieel verantwoordelijke en de coördinatoren, (bijdragen tot het) selecteren en rekruteren van de geschikte medewerkers

• In overleg met de pedagogisch verantwoordelijke en de coördinatoren instaan voor de vorming en competentieontwikkeling van de medewerkers

• Verzekeren van een goede uitvoering van het managementproces (afspreken van doelstellingen, verantwoordelijkheden bepalen, opvolgen, coachen en begeleiden, evalueren en waarderen)

• Instaan voor een goede interne communicatie: informeren van de medewerkers over werking, resultaten, ontwikkelingen binnen de entiteit en buiten de entiteit; over zaken die hen aanbelangen, …

• Scheppen van een motiverend en stimulerend werkklimaat

• ...

 

5. Samenwerking

 

Gedragen door de beleidsorganen van de organisatie, via direct onderling overleg en via de daartoe geëigende structuren, samenwerken met de coördinatoren en de andere stafleden, om op een collegiale wijze het geheel en de delen mee te besturen en bij te dragen tot een goede samenwerking

 

Voorbeelden van activiteiten:

• In overleg met de coördinatoren en de ander stafleden uitwerken van voorstellen voor het verbeteren van de structuur en werking van het geheel

• Voorbereiden van, voorzitten, actief deelnemen aan en opvolgen van de vergaderingen van het managementteam

• Zelf initiëren en zelf (of medewerkers laten) participeren aan werk, stuur- of projectgroepen binnen en buiten de entiteiten

• (Doen) respecteren van gemaakte afspraken m.b.t. (centraal) overeengekomen regels, procedures, werkwijzen, ...

• …

 

6. Externe communicatie en relaties

 

 

Bijdragen tot een adequate externe communicatie en goede contacten met de belangrijkste externe actoren om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren en het imago van vzw de As, de deel v.z.w.'s en de werkingen te versterken.

 

Voorbeelden van activiteiten:

• Binnen de afspraken met de Raad van Beheer, optreden als woordvoerder van de entiteiten of van de hele organisatie

• Opbouwen en onderhouden van nuttige functionele netwerken (personen, doelgroepen, voorzieningen, belangenorganisaties,… die werkzaam zijn binnen het werkingsgebied van de entiteit of ruimer)

• Vertegenwoordigen van vzw de As en de deel vzw 's in raden, commissies, projectgroepen, ……

 

 

1. Waardegebonden competenties

 

Klantgerichtheid De legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren.

Onderneemt structurele acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren

- legt in overleg met de Raad van Beheer en samen met het managementteam meetbare doelstellingen vast op het vlak van klantgerichtheid en klantentevredenheid en past, zo nodig, de diensten , procedures, doelstellingen,... aan om beter aan toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten te beantwoorden

- helpt systemen op te zetten om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen

- zorgt er voor dat een systematische enquête rond klantentevredenheid(procedures) doorgevoerd wordt

- stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen en te verbeteren

 

Betrouwbaarheid Handelen vanuit codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid opnemen.

Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan gebracht worden

- vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit

- zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag en brengt het onderwerp regelmatig en systematisch ter sprake

- spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd enz.

 

Samenwerken De verantwoordelijkheid nemen voor een 'gezamenlijk resultaat' op het niveau van een team, entiteit of de organisatie als geheel, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

Creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen de entiteiten

- neemt initiatieven om de samenwerking met en tussen de entiteiten te verstevigen

- draagt samenwerking uit als belangrijke waarde in de entiteit en daarbuiten en spreekt anderen daarop aan

- creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties die de individuele entiteiten overstijgen

- creëert en benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg rond aangelegenheden die de individuele entiteiten overstijgen

- werkt actief aan het scheppen van een goede vertrouwensband met en tussen de entiteiten

 

 

 

Voortdurend verbeteren Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen

Anticipeert via structurele maatregelen om aan toekomstige uitdagingen te beantwoorden en stimuleert het voortdurend verbeteren bij anderen

- neemt zelf deel aan opleidingen, vormingen,... om het eigen functioneren en dat van de werkingen te optimaliseren

- heeft voortdurend aandacht voor, bestudeert en implementeert vernieuwende processen, technieken en methodes die de werking efficiënter en effectiever maken

- stimuleert, op basis van sterkte / zwakte analyses, audits,... de algemene en specifieke werkingen om zich planmatig te verbeteren

- zorgt ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem dynamisch verder evolueert

- zoekt bij wervingen naar competenties die een aanvulling / vernieuwing voor de werking kunnen betekenen

- onderkent de noodzaak van permanente vorming van alle medewerkers, binnen een globaal en geconcerteerd vormingsplan voor de algemene en specifieke werkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gedragscompetenties

 

Organisatiebetrokkenheid Zich verbonden tonen met de organisatie, werkingen de belangen ervan verdedigen bij anderen

Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen , de opdracht en de handelwijze van de organisatie

- Durft harde standpunten innemen die de hele organisatie ten goede komen, zelfs als die minder populair zijn

- Praat over “wij” in plaats “zij” als het over de eigen organisatie gaat

- Onderkent de belangen van de organisatie en handelt zelf conform die belangen

- Legt uit hoe en waarom belangrijke beslissingen zijn gekomen

- Verdedigt de keuzes van de entiteiten of organisatie bij collega’s, medewerkers en derden

- Identificeert zich bij de eigen medewerkers en buitenstaanders met de standpunten of beslissingen van de eigen hiërarchie

 

Richting geven Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

Geeft richting zowel op het niveau van processen en structuren als op het niveau van het bepalen en uitdragen van de visie van de organisatie

- Schept duidelijkheid over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende interne actoren

- Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op de gezamenlijk te behalen doelstellingen

- Bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers

- Stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen

- Voorziet in de organisatorische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van medewerkers

 

Ontwikkelen van medewerkers (resultaatgericht coachen) Medewerkers ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in een functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen

Besteedt aandacht aan de langetermijnontplooiing van de medewerkers (Zie waardegebonden competentie 'voortdurend verbeteren').

- Heeft vertrouwen in het potentieel en de zelfsturing van de medewerkers en stimuleert dat ook

- Richt zich niet alleen op de taak of het doel dat gerealiseerd moet worden, maar ook op de persoon die de taak moet uitvoeren

- Stimuleert medewerkers om zelf oplossingen te vinden

- Propageert een mentaliteit tot innovatie

 

Overtuigingskracht Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen

Overtuigt door inhoud én aanpak

- Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand

- Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen

- Enthousiasmeert anderen als die eigen voorstellen en ideeën verdedigen

- Brengt zijn argumenten scherp onder woorden

- Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren

- Zorgt ervoor dat zijn argumentatie gekaderd is binnen de missie en visie van de organisatie en de strategische beslissingen van de beleidsorganen

 

Oordeels vorming Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria

Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel

- Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken

- Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk

- Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie

- Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten

- Geeft een inhoudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar voren brengt

Beslissen Zich op onderbouwde wijze eenduidig uitspreken over welk standpunt wordt ingenomen of welke actie wordt ondernomen

Neemt beslissingen in situaties, zelfs als er risico's aan verbonden zijn

- Neemt toch beslissingen over aangelegenheden waarvoor nog niet alle informatie aanwezig is, maar waar hij de gevolgen voldoende kan inschatten

- Neemt berekende risico's (er is een risico en dat kan bepaald worden)

- Heeft een gegronde argumentatie voor het risico-element in de beslissing

- Handhaaft genomen beslissingen bij weerstand en tegendruk

- Kan besluiten kaderen binnen de missie en visie van de organisatie en de strategische beslissingen van de beleidsorganen

- Legt genomen beslissingen (achteraf) ter goedkeuring voor aan de beleidsorganen en stuurt daarna eventueel bij