De As VZW

Sla navigatie over

Home De As Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Begin de jaren 80 werd de As opgericht als ondersteuning van 2 vzw’s, Markdal en de Rusthuif. Beide vzw’s werden vanuit de gebruikersvereniging Kvg van Merksplas en Arendonk opgericht met als gemeenschappelijke doelstelling:  "Met alle middelen voorzien in het geestelijk en maatschappelijk welzijn van gehandicapten in de Kempen".

Deze doelstelling werd gerealiseerd door de officiële erkenning van twee aparte dagcentra met ieder 15 plaatsen. Dit gebeurde gedecentraliseerd omdat er belang werd gehecht aan de plaatselijke verbondenheid en integratie van de personen met een beperking met hun onmiddellijke omgeving. Men was er van overtuigd dat kleinschaligheid hiertoe tot de beste resultaten kon leiden.

Om de financiële leef- en haalbaarheid op te vangen werd, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister, vzw de As opgericht. Deze vzw dient als kader waarbinnen de erkenning en de betoelaging gecentraliseerd en gecontroleerd wordt.

Voor de rest gebeurt de werking ter plekke volledig autonoom, zodat de verankering in de plaatselijke gemeenschappen mogelijk blijft.

Op 1 april 1993 werd vzw de As uitgebreid met vzw de Boomgaard uit Ravels, welke vanuit dezelfde basis en visie de gemeenschappelijke doelstelling onderschreef.

Na een periode van constante groei, uitbreidingen en de realisatie van aangepaste infrastructuur werd vzw de As erkend als voorziening voor volgende specifieke zorgvormen:

 • Semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen met een ernstige mentale en/of meervoudige beperking;
 • Tehuis en dagcentra voor niet-werkende volwassen personen met een matig tot ernstig mentale handicap;
 • Beschermd wonen, DIO;
 • Rechtstreekse toegankelijke hulp (RTH)

Er werd steeds gekozen voor een kleinschalige projecten. Bewoners/cliënten/jongeren en personeel komen vanuit één van de vernoemde gemeentes of zijn ermee verbonden. Dit biedt voor ons nog steeds de beste kansen tot blijvende integratie in de normale woonomgeving. De contacten met de vroegere leefomgeving, familie, vrienden e.d. kunnen beter bewaard blijven.

Vanaf 2017 worden wij erkend als vergunde zorgaanbieders. Dit is de nieuwe naam voor de vorige organisatievormen: Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Een vergunde zorgaanbieder biedt zorg aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB).

Binnen deze regelgeving bieden wij aan volwassenen volgende ondersteuningsfuncties aan:

 1. Dagondersteuning: ondersteuning die gedurende de dag wordt geboden. De geleverde ondersteuning bestaat uit begeleiding en permanentie.
 2. Woonondersteuning: ondersteuning die tot doel heeft de persoon met een handicap te ondersteunen bij het wonen.
 3. Individuele ondersteuning: Deze kan bestaan uit individuele psychosociale begeleiding, individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning en oproepbare permanentie.
  • Individuele psychosociale begeleiding: één-op-één begeleiding die tot doel heeft de persoon met een handicap te ondersteunen in zijn dagbesteding of wonen.
  • Individuele praktische hulp: ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten van het leven in een één-op-één relatie. Individueel praktische hulp is hoofdzakelijk instrumenteel van aard.
  • Globale individuele ondersteuning: combinatie van individuele begeleiding en praktische hulp.
  • Oproepbare permanentie: beschikbaarheid van de begeleiding om na oproep binnen een bepaalde tijd niet-planbare één-op-één ondersteuning aan te bieden.
 4. Groepsbegeleiding: Psychosociale begeleiding waar meer dan één persoon aan deelneemt.

Deze functies kunnen worden aangeboden afhankelijk van het ter beschikking gestelde persoonsvolgende budget (PVB).

Deze regelgeving is nog niet van toepassing voor de minderjarigen met een beperking.

Voor hen bieden we binnen onze bestaande erkenning als multifunctioneel centrum (MFC) volgende functies aan:

 1. Dagopvang: de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding. Dit kan gaan over de volgende activiteiten:
  • Schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van het kind of de jongere.
  • Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding): opvang binnen de schooluren waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling.
 2. Begeleiding: de algemene psychosociale ondersteuning of ADL-ondersteuning. Deze begeleiding mag minimaal één uur en maximaal twee uur zijn. Deze begeleiding kan zowel ambulant als mobiel worden aangeboden:
  • Ambulant: het kind of de jongere of zijn netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener.
  • Mobiel: de hulpverlener verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind of de jongere en/of zijn netwerk.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

 1. Begeleiding: De begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken. Een gesprek duurt een tot twee uur. Dat gesprek kan bij u thuis of bij een zorgaanbieder doorgaan. De gesprekken met een individuele begeleider kunnen gaan over:
  • de organisatie van uw huishouden;
  • uw budget;
  • de administratie;
  • uw werksituatie;
  • leren zelfstandig wonen;
  • relaties;
  • opvoeding van kinderen
  Bij kinderen is deze ondersteuning eerder gericht op de ontwikkeling van het kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van de ouder(s).
 2. Dagopvang: de As biedt de mogelijkheid om overdag voor een zinvolle dagbesteding, zoals bijvoorbeeld koken, creatieve activiteiten, zelfredzaamheidstraining of sociale vaardigheidstraining te zorgen. Men kan zowel op weekdagen als in het weekend van dagopvang gebruik maken. Men kan ook halve dagen komen.
 3. Verblijf: Soms kan een cliënt niet thuis worden opgevangen. Dit kan zowel op weekdagen als in het weekend.
 4. Outreach: Via mobiele en ambulante outreach kunnen wij onze kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap. Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten,….